2011 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

0000 оны 00 сарын 00 7464 удаа нээгдсэн

 

Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн

хуралдааны 2011 оны 4 дүгээр сарын

25-ны өдрийн тогтоолын хавсралт

 

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ

2011 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

Д/д

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хэн хариуцах

Хамтрах байгууллага

 

1.

Монголын шүүхийн шүүгч, ажилтнуудын шударга ёсны тунхаг гаргах

 

1 дүгээр улиралд

Б.Батцэрэн

 

2.

Холбооны дүрмийг шинэчлэн батлуулж, түүний дагуу бүртгэл явуулах, салбар хороодын хуралдааныг зохион байгуулж, тэргүүнийг сонгох ажлыг зохион байгуулах

 

2 дугаар улиралд

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

Ц.Цогт

Салбар хороод

3.

Холбооны цахим хуудас бүтээлгэх

2 дугаар улиралд

Д.Батбаатар

Ц.Цогт

“Online Solutions” ХХК

4.

Шүүхийн тухай багц хууль батлагдах гэж байгаатай холбогдуулан шүүгч нарын дунд хэлэлцүүлэг явуулж, санал өгөх ажиллагааг зохион байгуулах

 

2 дугаар улиралд

Д.Батбаатар

6/12 клуб

Нийт гишүүд

5.

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүл эрхлэн гаргах, цаашид тогтмолжуулах

 

5 дугаар сард

Б.Батцэрэн

Д.Дамдин-Од

 

6.

Эрүүл мэндийн боловсрол олгох 3 удаагийн сургалт зохион байгуулах

 

5, 6 дугаар сард

Б.Батцэрэн

ЭМШУ-ны их сургууль

 

7.

АНУ-ын “Ёс зүй”-н сургагч багшийг урьж сургалт явуулах, цаашид ёс зүйн сургагч багш сонгон шалгаруулж, бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах

3 дугаар улиралд

Б.Батцэрэн

Д.Оюунбат

 

 

 

АНУ-ын болон манай улсын эрдэмтэн  багш нар

8.

Олон Улсын Шүүгчдийн холбоотой харилцаа тогтоож, өргөжүүлэх

 

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

9.

Салбар хороодын ажлыг дүгнэн, тэргүүний салбар хороодыг шагнаж урамшуулах

 

12 дугаар сард

Удирдах зөвлөл

 

10.

Шүүгч нарыг рашаан, сувилалд амраах

Жилдээ

М.Дамирансүрэн

“Оргил” рашаан сувилалын газар

 

11.

Үндсэн чиглэлд нийцүүлэн салбар хороодын 2011 оны ажлын төлөвлөгөөг батлуулж, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх

 

Жилдээ

Удирдах зөвлөл

Салбар хороод

12.

2011 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, Удирдах зөвлөлийн хуралдаан болон нийт гишүүдэд мэдээлэх

 

2012 оны 1 дүгээр сард

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

 

 

 

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

 

 

 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: