“ШУДАРГА ЁСНЫ ХЭМЖҮҮР” СЭТГҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ ЖУРАМ

2014 оны 09 сарын 23 9875 удаа нээгдсэн

Монголын шүүгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн

 хуралдааны 2014 оны  07 дугаар сарын 04-ний

өдрийн 05 дугаар тогтоолын 2-р хавсралт

 

“ШУДАРГА ЁСНЫ ХЭМЖҮҮР” СЭТГҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛИЙН ТАЛААР  БАРИМТЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Шударга ёсны хэмжүүр сэтгүүлд Монголын болон гадаад орнуудын эрх зүй хийгээд хууль тогтоомжийн мөн улс орны шүүх, олон улсын шүүхийн тогтолцоо, шүүхийн олон нийтийн байгууллага /эвлэлдэн нэгдэх/ тэдгээрийн түүхэн хөгжил, чиг хандлагын талаарх судалгааны өгүүлэл, эссэ, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, ярилцлага, эх сурвалж, орчуулга /цаашид, “нийтлэл” гэх/ нийтэлнэ.

1.2.Сэтгүүл нь хууль төрөхийн өмнө; хууль зүйн онол, практик; зочны хойморь; шүүх, шүүхийн олон нийт; түүх, нийгэм-танин мэдэхүй; цаг үе, үйл явдал; эвлэрүүлэн зуучлал; гэсэн булантай байна.

1.3.Энэ журмын 1.1-д заасан нийтлэлийг сэтгүүлийн булангуудад хуваарилж нийтэлнэ.

1.4. Сэтгүүлийн редакци тодорхой сэдвээр энэ журмын 1.1-т заасан бүтээлийг судлаачдад захиалж бичүүлэн сэтгүүлд нийтэлж болно.

1.5.Сэтгүүлийн зөвлөл нь сэтгүүлийн нийтлэлийн бодлогод санал, шүүмж бичгээр өгөх, мэдээллийн чанарыг дээшлүүлэх болон үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж зөвлөх байдлаар оролцоно.

1.6.Түгээмэл хэрэглэгддэг гадаад хэл дээр болон ой, тэмдэглэлт арга хэмжээ тохиолдуулан тодорхой сэдвийг дагнах зэрэг захиалгат байдлаар сэтгүүлийн тусгай дугаар гаргаж болно.

Хоёр. Сэтгүүлийн  нийтлэлд тавих нийтлэг шаардлага

Холбооны дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах "төсөл"

2013 оны 04 сарын 21 10409 удаа нээгдсэн

Их хурлаар хэлэлцэх асуудлын нэг болох тус холбооны Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг төсөл хэлбэрээр Холбооны www.judge.mn веб сайтын /гишүүдийн нэвтрэх хэсэгт/ Хэлэлцүүлэгийн булангын "Шүүгчдийн холбооны үйл ажиллагаа" хэсэгт "Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл" нэртэй оруулсан болно.

Гишүүд та бүхэн хэлэлцүүлгийн уг хэсэгт нэвтэрч төслийн талаар саналаа өгнө үү

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: