2014 оны Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хорооны Тайлан

2014 оны 12 сарын 05 8989 удаа нээгдсэн

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ШҮҮГЧДИЙН ХОРООНЫ 2014  ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

   2014.12.03                                                                                                      Улаанбаатар хот      

 

            Монголын Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хороо нь Хуульчдын холбооны холбогдох хууль, дүрмээр хариуцуулсан тодорхой чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Хуульчдын холбооны зүгээс явуулж буй шүүгч-гишүүдэд чиглэсэн, тэдэнд хамааралтай ажлыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий шүүгчдийн заавал гишүүнчлэлтэй, хуульд нэрлэн заасан, мэргэшлийн чиглэлээр байгуулагдсан сайн дурын хороо болно.

            Шүүгчдийн хороо нь Зөвлөлөөс батламжлагддаг боловч Холбооны Зөвлөл байгуулагдаагүй үеийн шилжилтийн зохицуулалттай холбоотойгоор 2013 оны 10 дугаар сарын сарын 06-ны өдрийн  Монголын Хуульчдын холбооны Анхдугаар их хурлын №10 тоот тогтоолоор батламжлагдан албан ёсоор байгуулагдсан.

            Хороо байгууллагдсанаасаа хойш Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон Хуульчдын холбооны дүрэмд тухайлан заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх болон хорооны 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд уялдуулж өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах цаг үеийн асуудлаар Удирдах зөвлөл нийт 15 удаа ээлжит болон ээлжит бусаар хуралдсан байна.

ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМД ТУХАЙЛАН ЗААСАН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД

  1. Шүүгчдийн хорооноос Хуульчдын холбооны Зөвлөлд төлөөлөх гишүүдийг нэр дэвшүүлэх:

 2014 оны Тайланг татаж авах

Хуульчдын холбооны Чиг үүргийн хороодод сонгогдсон гишүүдийн нэрс

2013 оны 12 сарын 16 10171 удаа нээгдсэн

Хуульчдын холбооны Зөвлөлийн 2013 оны 12 дугаар сарын 14 –ны өдрийн хуралдаанаар Чиг үүргийн хороодын гишүүдийг сонгосон байна. Үүнээс Шүүгчдийн хорооноос Чиг үүргийн хороодод сонгогдсон гишүүдийг танилцуулбал:

 

 

1.Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн хороо

-          Б.Батзориг /Сэлэнгэ аймгийн шүүхийн Ерөнхий шүүгч/

-          Х.Ганболд /Дорноговь аймгийн сум дундын 1 дүгээр шүүхийн Ерөнхий шүүгч/

-          О.Номуулин /БГД-н шүүхийн шүүгч/, /хорооны даргаар сонгогдсон/

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ШҮҮГЧДИЙН ХОРООНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

2013 оны 11 сарын 04 10871 удаа нээгдсэн

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ

ШҮҮГЧДИЙН ХОРООНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Монголын Хуульчдын холбооны дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.11 дэх заалтад “Хуульчдын холбоо нь хуульчийн мэргэшлийн чиглэлээр шүүгчдийн, прокурорын, өмгөөлөгчдийн хороотой байна” гэж заасны дагуу Монголын Хуульчдын холбоо 2013 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2013 оны 09 дүгээр сарын 27-ны хооронд Хорооны тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн гишүүд, холбооны зөвлөлд төлөөлөх гишүүнийг сонгох ажил зохион байгуулж, Хуульчдын холбооны Их хурлаар хэлэлцэн Шүүгчдийн хороог албан ёсоор байгуулж, батламжилсан юм.

Шүүгчдийн хороо нь Хуульчдын холбооны хороо болохын хувьд тус холбоонд хууль, дүрмээр олгогдсон тодорхой чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Хуульчдын холбооны зүгээс явуулж буй шүүгч-гишүүдэд чиглэсэн, тэдэнд хамааралтай ажлыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэй. Түүнчлэн шүүгчид болон Хуульчдын холбооны хоорондын тогтмол, үр нөлөөтэй харилцааг хангахын төлөө ажиллах юм.

Монголын Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр дараах 12 шүүгчид сонгогджээ.

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: