Монголын Шүүгчдийн холбооны 2016 оны ажлын тайлан

2017 оны 03 сарын 03 7471 удаа нээгдсэн

      Монголын Шүүгчдийн холбооны  2016 оны ажлын тайлан

  2017 оны 02 сарын 21-ний өдөр                                                                                                                                                            Улаанбаатар хот

 

  1. Удирдлага зохион байгуулалт, төлөвлөсөн ажлын талаар

2016 онд Шүүхийн байгууллагын тухай хуулиуд, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль зэрэг шүүхийн бүтэц зохион байгуулалт, шүүгчийн эрх ашгийг хөндсөн хуулиуд хэлэлцэгдэж шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан Удирдах зөвлөлөөс Салбар хороо, гишүүдийнхээ саналыг нэгтгэн холбогдох албан тушаалтнуудад албан ёсоор мэдэгдэж ажилласан.

Түүнчлэн Монголын Шүүгчдийн холбоо болон Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хорооны удирдах бүрэлдэхүүн “шүүхийн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, шүүгчдийн цалин хангамжийн талаар” нэгдсэн санал бодлоготой байж Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн газарт тодорхой санал тавьж оролцсоноор нааштай шийдвэр гаргасныг мэдээлэхэд таатай байна.

Мөн хэд хэдэн аймгийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч, салбар хороодын Тэргүүн нар санаачлан зохион байгуулж төрийн дээд байгууллагын тодорхой албан тушаалтнуудад, орон нутгаас сонгогдсон Улсын Их Хурлын гишүүдэд захидал бичих зэргээр шүүгч нар идэвхтэй оролцлоо.

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ 2015 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2016 оны 04 сарын 20 7768 удаа нээгдсэн

                  Монголын Шүүгчдийн Холбоо нь  шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах, бэхжүүлэхэд тус дөхөм үзүүлэх, шүүгчдийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг төлөөлж, хамгаалах, мэргэшил, мэдлэг, шүүн таслах ажиллагааны ур чадвар, ёс зүйг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, Олон улсын Холбоо, гадаад орны шүүгч, хуульчдын зорилго нэгтэй байгууллагатай хамтран ажиллах үндсэн зорилго бүхий гишүүддээ үйлчлэх, ашгийн төлөө бус, мэргэжлийн төрийн бус байгууллага юм.

Холбооны эрх барих дээд байгууллага нь тус Холбооны Их хурал бөгөөд Их Хурлын чөлөөт цагт удирдлагыг Удирдах зөвлөл гүйцэтгэнэ гэж дүрэмд заасан болно.

Холбооны Тэргүүнээр УДШ-ийн шүүгч Х.Батсүрэн, Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр шүүгч Ц.Цогт, С.Өмирбек, Д.Мөнхтуул, Д.Алтанжигүүр, С.Амардэлгэр, Б.Цолмонбаатар, Э.Зоригтбаатар, Г.Есөн-Эрдэнэ  нар ажиллаж байна.

Нэг. Гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ 2014 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2015 оны 03 сарын 09 9032 удаа нээгдсэн

            Монголын Шүүгчдийн холбоо нь гишүүдийн сайн дурын үндсэн дээр шүүгч-гишүүдийнхээ ажиллах нөхцөл, хараат бус байдлыг хангах, түүнийг улам сайжруулахад дэм үзүүлэх, шүүгчдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлж хамгаалах, мэргэшил, мэдлэг, шүүн таслах ажиллагаанд хууль хэрэглэх ур чадвар, ёс зүйг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор байгуулагдаж, Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгэгдсэн, ашгийн бус төрийн бус байгууллага бөгөөд 2014 онд энэ зорилгоо биелүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажиллалаа.

 

            Шүүгчдийн Холбооны Тэргүүнээр шүүгч Б.Батцэрэн 2011 оны 02 дугаар сарын 16-нд Удирдах зөвлөлийн 8 гишүүний хамт 3 жилийн хугацаатайгаар сонгогдон ажиллаж, 2014 онд сонгуулийн хугацаа дууссан тул шинээр байгуулагдах Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг дүрэмд заасныг үндэслэн, вэб сайтыг ашиглаж бүх гишүүдийн санал авч 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр /тэргүүнээр УДШ-ийн шүүгч Х.Батсүрэн, гишүүнээр Ц.Цогт, С.Өмирбек, Д.Мөнхтуул, Д.Алтанжигүүр, С.Амардэлгэр, Б.Цолмонбаатар, Э.Зоригтбаатар, Г.Есөн-Эрдэнэ/ сонгогдон 2014 оны 4 дүгээр сарын 01-нд ажил хүлээлцэж, энэ хугацаанаас эхлэн холбооны үйл ажиллагааг шинээр сонгогдсон Удирдах зөвлөл удирдаж явуулав.

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: