МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

2015 оны 03 сарын 16 8884 удаа нээгдсэн

 

Үндсэн ажил, чиг үүрэг

 

 

Гүйцэтгэх хугацаа

 

Хариуцан ажиллах

1

2014 онд хийсэн ажлын тайлан хэлэлцэх.

 

2015 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж батлах, гишүүдэд мэдээлэх.

 

 

 

 

2015 оны 1-р сард

 

 

 

Удирдах зөвлөл

2

Холбооны үйл ажиллагааны талаар хяналтын зөвлөлд танилцуулж, дүгнэлт гаргуулан, нийт гишүүдэд танилцуулах.

 

2015.02.25

 

Удирдах зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал

М.Дамирансүрэн

3

Салбар хороодын болон тэргүүний мэдээлэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг холбооны цахим хуудсанд  байршуулах.

 

       Жилдээ

 

Ц.Цогт

Г.Мөнхсайхан

4

Салбар хороодын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах.

 

 

Жилдээ

 

Удирдах зөвлөл

5

2015 оны ажлын үзүүлэлтээр тэргүүлсэн салбар хороог шалгаруулж, урамшуулах

 

2016 оны 02 дугаар сард

 

Удирдах зөвлөл

6

Олон Улсын Шүүгчдийн Холбооны Ази, номхон далай, хойд Америкийн бүсийн 2015 оны уулзалтыг өөрийн оронд зохион байгуулах боломжийг судлах, хариуцан гүйцэтгэх.

 

 

 

2015 оны 6-10 дугаар сар

 

 

Удирдах зөвлөл

7

ОУ-ын Шүүгчдийн холбоонд судалгааны тайланг хүргүүлэх.

2015 оны 6 сард багтаан

Ц.Цогт

8

Турк Улсын Шүүгчдийн холбоотой байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах 

 

        Жилдээ

 

Удирдах зөвлөл

9

Холбооны нэрэмжит шагнал, урамшуулал олгох, дэмжлэг үзүүлэх журмыг шинэчлэн найруулан,  батлах.

 

2015 оны 6 сард

 

Д.Мөнхтуул

Удирдах зөвлөл

10

Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбогдсон гомдол, хүсэлтэд Монголын Шүүгчдийн холбооноос байр сууриа илэрхийлж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах.

 

 

Жилдээ

 

 

Х.Батсүрэн

Удирдах зөвлөл

11

Холбооны www.judge.mn цахим хуудсын ашиглалтыг сайжруулах, цахим хуудсаар дамжуулан шаардлагатай мэдээллийг хүргүүлэх.

 

         Жилдээ

 

Ц.Цогт

Г.Мөнхсайхан

12

Шүүгч-гишүүдийн 2015 оны татварыг хагас, бүтэн жилээр хурааж, зарцуулалтын /санхүүгийн тэнцлийн/ тайланг гаргах

 

2016.02.15-ны дотор

Гүйцэтгэх захирал

М.Дамирансүрэн

Нягтлан

Б.Хишигсүрэн

13

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг гаргах.

 

Жилдээ

С.Амардэлгэр

Д.Алтанжигүүр

 

14

Гишүүдийг сувилалд амраах ажлыг зохион байгуулах.

2015 оны 8 дугаар сард

Удирдах зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал

М.Дамирансүрэн

15

Холбооны тэргүүний захирамжийг үндэслэн холбооны үйл ажиллагаанд зориулан зардал гаргах, үүний талаар Удирдах зөвлөлд танилцуулах

 

 

Жилдээ

 

Гүйцэтгэх захирал

М.Дамирансүрэн

Нягтлан

Б.Хишигсүрэн

16

2015 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, нийт гишүүдэд мэдээлэх

2015.12.25

Удирдах зөвлөл

17

Шүүгчийн эрх зүйн байдлыг зохицуулсан хууль тогтоомжид судалгаа хийх, гишүүдэд зориулсан сургалт, сурталчилгаа явуулах

Жилдээ

 

Б.Цолмонбаатар

Удирдах зөвлөл

18

Шүүгчийн холбооны дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг нийт гишүүдээр батлуулах

2015 оны 2 сард

Удирдах зөвлөл

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: