2014 оны Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хорооны Тайлан

2014 оны 12 сарын 05 8964 удаа нээгдсэн

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ШҮҮГЧДИЙН ХОРООНЫ 2014  ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

   2014.12.03                                                                                                      Улаанбаатар хот      

 

            Монголын Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хороо нь Хуульчдын холбооны холбогдох хууль, дүрмээр хариуцуулсан тодорхой чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Хуульчдын холбооны зүгээс явуулж буй шүүгч-гишүүдэд чиглэсэн, тэдэнд хамааралтай ажлыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий шүүгчдийн заавал гишүүнчлэлтэй, хуульд нэрлэн заасан, мэргэшлийн чиглэлээр байгуулагдсан сайн дурын хороо болно.

            Шүүгчдийн хороо нь Зөвлөлөөс батламжлагддаг боловч Холбооны Зөвлөл байгуулагдаагүй үеийн шилжилтийн зохицуулалттай холбоотойгоор 2013 оны 10 дугаар сарын сарын 06-ны өдрийн  Монголын Хуульчдын холбооны Анхдугаар их хурлын №10 тоот тогтоолоор батламжлагдан албан ёсоор байгуулагдсан.

            Хороо байгууллагдсанаасаа хойш Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон Хуульчдын холбооны дүрэмд тухайлан заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх болон хорооны 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд уялдуулж өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах цаг үеийн асуудлаар Удирдах зөвлөл нийт 15 удаа ээлжит болон ээлжит бусаар хуралдсан байна.

ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМД ТУХАЙЛАН ЗААСАН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД

  1. Шүүгчдийн хорооноос Хуульчдын холбооны Зөвлөлд төлөөлөх гишүүдийг нэр дэвшүүлэх:

2014 оны Тайланг татаж авах

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: