МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ШҮҮГЧДИЙН ХОРООНЫ 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015 оны 01 сарын 09 9223 удаа нээгдсэн

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ

ШҮҮГЧДИЙН ХОРООНЫ 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/Д

Хийх ажлууд

Хэрэгжүүлэх

хугацаа

Зохион байгуулагч

Хамтран хэрэгжүүлэгч

 

Нэг.

Хорооны үйл ажиллагааг гишүүдэд таниулах, оролцоог идэвхжүүлэх талаар

1.1

Хорооны гишүүдийг мэдээллээр хангах арга технологийг сайжруулах, энэ талаар шүүгчдээс судалгаа авах

2015 оны 1 дүгээр улиралд

Шүүгчдийн хороо

/П.Нарантуяа/

Монголын Хуульчдын холбоо, Монголын шүүгчдийн холбоо

 

1.2

Хуульчдын холбоонд хандсан шүүгчдийн  өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

Шүүгчдийн хороо

/Удирдах зөвлөл, Ц.Цогт/

Монголын хуульчдын холбоо

 

  Хоёр.

Сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах чиг үүргийн хүрээнд

2.1

Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн хороотой хамтран Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрэм, Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийг сурталчлах

2015 оны 1 дүгээр улиралд

Шүүгчдийн хороо

/Ц.Оч, Номуулин/

 

Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн хороо

 

2.2

Хууль зүйн шинжлэх ухаан, боловсролын хөгжлийг дэмжих асуудал эрхэлсэн хороотой хамтран хууль зүйн шинжлэх ухаан, боловсролын хөгжлийг дэмжих ажлыг зохион байгуулах

2015 оны 2 дугаар улиралд

Шүүгчдийн хороо

/Ц.Цогт/

ХЗШУ, боловсролын хөгжлийг дэмжих асуудал эрхэлсэн хороо

 

2.3

Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын асуудал эрхэлсэн хороотой хамтран сургалт  зохион байгуулах

Жилдээ

Шүүгчдийн хороо

/П.Золзаяа/

Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын асуудал эрхэлсэн хороо

 

 

Гурав.

Шүүгчдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах чиг үүргийн хүрээнд

3.1

Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудал эрхэлсэн хороотой хамтран шүүгчдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах ажил зохион байгуулах

2015 оны 2 дугаар улиралд

Шүүгчдийн хороо

/Г.Даваадорж, Э.Зоригтбаатар/

Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудал эрхэлсэн хороо

  

 

Дөрөв.

Шүүгчдэд чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр

4.1

Захиргааны хууль тогтоомжийн шинэчлэлийн талаар уулзалт зохион байгуулах

2015 оны 2 дугаар улирал

Шүүгчдийн хороо

/П.Цэцгаа, Ц.Цогт, Э.Зоригтбаатар /

Захиргааны эрх зүйн хороо

 

4.2

Эрүүгийн хууль тогтоомжийн шинэчлэлийн талаар уулзалт зохион байгуулах

2015 оны 2 дугаар  улирал

Шүүгчдийн хороо

/Б.Батцэрэн, Б.Цогт, Ц.Оч, Т.Өсөхбаяр/

Эрүүгийн эрх зүйн хороо

 

4.3

Иргэний хууль тогтоомжийн шинэчлэлийн талаар уулзалт зохион байгуулах

2015 оны 3 дугаар улиралд

Шүүгчдийн хороо

/Х.Эрдэнэсувд

Д.Дэлгэрцэцэг/

Иргэний эрх зүйн

хороо

 

Тав.

Бусад байгууллага, этгээдтэй хамтран ажиллах талаар

5.1

Гадаад улсын ижил төстэй байгууллагын үйл ажиллагааг судлах, харилцаа тогтоох боломжийн талаар судлах

 

2015 оны 2 дугаар улиралд

 

Шүүгчдийн хороо

/Ц.Цогт, П.Нарантуяа

Удирдах Зөвлөл/

Хуульчдын холбооны тамгын газар

МХХ-н Гадаад харилцааны алба, Судалгаа шинжилгээний алба

 

5.2

Шүүхийн хууль тогтоомжийн боловсронгуй болгох судалгаан дээр үндэслэн шүүхийн тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох санал гаргах

 

2015 оны 2 дүгээр улиралд

 

Шүүгчдийн хороо

/Удирдах зөвлөл/

Хуульчдын холбооны Зөвлөхүүдийн зөвлөл, Өргөдлийн байнгын хороо

 

5.3

Хуульчдын холбоо ба Шүүгч өргөтгөсөн уулзалт зохион байгуулах

2015 оны 2 дугаар улиралд

Шүүгчдийн хороо

/Удирдах зөвлөл/

Хуульчдын холбоо

 

Зургаа.

Судалгаа, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлын хүрээнд

6.1

Шүүгчийн эрх зүйн зохицуулалт /Хуульчдын холбооны гишүүнчлэл/-ын асуудлаар хэлэлцүүлэгүүд зохион байгуулах

    

      Жилдээ

Шүүгчдийн хороо

/Удирдах зөвлөл/

 

Хуульчдын холбоо, Ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн хороо, Шүүхийн Ёс зүйн хороо

 

6.2

Шүүхийн багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, боловсронгуй болгох талаар цуврал хэлэлцүүлэг зохион байгуулах.

 

2-р сард

         Ц.Цогт

 

 

Хуульчдын холбоо,

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл

 

3-р сард

         Б.Батцэрэн

4-р сард

         Х.Эрдэнэсувд

5-р сард

         Д.Дэлгэрцэцэг

6-р сард

         Т.Өсөхбаяр

 

 

 

 

 

 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: