ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ болгох асуудлаарх хэлэлцүүлэг

2015 оны 07 сарын 01 9386 удаа нээгдсэн

2015-07-01

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ТҮҮНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ асуудлаарх хэлэлцүүлэг

(Шүүхүүдээс ирсэн саналыг нэгтгэсэн мэдээлэл)

Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлөөс 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр зохион байгуулсан “ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ[1]-ИЙГ боловсронгуй болгох, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” хэлэлцүүлгээс холбогдох хууль тогтоомжид дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулах шаардлагатай талаарх саналыг боловсруулсан.

Тус хэлэлцүүлгээс гаргасан саналд 2015 оны 06 дугаар сарын 08-наас 06 дугаар сарын 29-ны өдрийн хооронд нийт шүүхийн шүүгчдээс санал авах ажлыг зохион байгуулсан. Саналын төсөлд шүүхүүд дараах байдлаар санал ирүүлсэн байна. Үүнд:

 

 • Саналгүй шүүхүүд:
 • Улсын Дээд шүүх
 • Сум дундын 5 дугаар шүүх
 • Хэлэлцүүлгийн саналыг бүхэлд нь дэмжсэн, нэмэлт саналгүй шүүхүүд:
 • Сум дундын 3 дугаар шүүх
 • Сум дундын 16 дугаар шүүх
 • Сум дундын 15 дугаар шүүх
 • Сум дундын 28 дугаар шүүх
 • Хэлэлцүүлгийн саналыг дэмжсэн, нэмэлт болон тусгайлсан санал ирүүлсэн шүүхүүд:
 • Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 3 дугаар шүүх
 • Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 3 дугаар шүүх
 • Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүх
 • Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх
 • Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх
 • Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх

 

 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 5 дугаар шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 9 дүгээр шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 10 дугаар шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 11 дүгээр шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 12 дугаар шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 16 дугаар шүүх

 

 • Сум дундын 1 дүгээр шүүх
 • Сум дундын 2 дугаар шүүх
 • Сум дундын 4 дүгээр шүүх
 • Сум дундын 6 дугаар шүүх
 • Сум дундын 11 дүгээр шүүх
 • Сум дундын 19 дүгээр шүүх
 • Сум дундын 20 дугаар шүүх
 • Сум дундын 23 дугаар шүүх

 

 • Төсөлд санал ирүүлээгүй шүүхүүд
 • Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
 • Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх
 • Иргэний хэргийн давж заалдах шатны  2 дугаар шүүх
 • Иргэний хэргийн давж заалдах шатны  4 дүгээр шүүх
 • Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх
 • Иргэний хэргийн давж заалдах шатны  6 дугаар шүүх
 • Иргэний хэргийн давж заалдах шатны  7 дугаар шүүх
 • Иргэний хэргийн давж заалдах шатны  8 дугаар шүүх
 • Иргэний хэргийн давж заалдах шатны  9 дүгээр шүүх
 • Иргэний хэргийн давж заалдах шатны  10 дугаар шүүх

 

 • Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх
 • Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүх
 • Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүх
 • Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх
 • Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх
 • Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх
 • Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх
 • Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх

 

 • Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх
 • Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх
 • Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх
 • Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх
 • Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 6 дугаар шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 7 дугаар шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 8 дугаар шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 13 дугаар шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 15 дугаар шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 17 дугаар шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 18 дугаар шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 19 дүгээр шүүх
 • Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүх

 

 • Сум дундын 7 дугаар шүүх
 • Сум дундын 8 дугаар шүүх
 • Сум дундын 9 дүгээр шүүх
 • Сум дундын 10 дугаар шүүх
 • Сум дундын 12 дугаар шүүх
 • Сум дундын 13 дугаар шүүх
 • Сум дундын 14 дүгээр шүүх
 • Сум дундын 17 дугаар шүүх
 • Сум дундын 18 дугаар шүүх
 • Сум дундын 21 дүгээр шүүх
 • Сум дундын 22 дугаар шүүх
 • Сум дундын 24 дүгээр шүүх
 • Сум дундын 25 дугаар шүүх
 • Сум дундын 26 дугаар шүүх
 • Сум дундын 27 дугаар шүүх
 • Сум дундын 29 дүгээр шүүх

 

Нийт 79 шүүхээс 30 шүүх нь хэлэлцүүлгээс боловсруулагдсан саналыг шүүгчдийн зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлж хариу ирүүлсэн байна.

 

 

Хуульчдын холбооны ШҮҮГЧДИЙН ХОРОО

 


[1] Судалгаанд хамрагдсан хуулиуд:

 1. Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль, 2012 оны 03 дугаар сарын 07 өдөр
 2. Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, 2012 оны 03 дугаар сарын 07 өдөр
 3. Шүүхийн захиргааны тухай хууль, 2012 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: