Мэдээлэл хүсэх тухай

2015 оны 11 сарын 26 7962 удаа нээгдсэн

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН Б.САРАНТУЯА ТАНАА

Мэдээлэл хүсэх тухай

 

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61 дүгээр зүйлд зааснаар Шүүгчдийн хороо болон Хуульчдын холбооноос санал болгосноор томилогдсон Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн нь шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах, хуульч, шүүгчдийн эрх ашиг сонирхолыг төлөөлөн хамгаалах чиглэлээр Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл болон Хуульчдын холбоо уялдаа холбоотой хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх субъект билээ.

Шүүгчдийн хороо өнгөрсөн хоёр жилийн хугацааны ажлын тайлангаа нэгтгэн боловсруулж, гишүүдэд хүргүүлэхээр холбогдох хүмүүсээс ажлын тайлан мэдээллийг авч байгаа бөгөөд та өнгөрсөн хугацаанд дээрх чиглэлээр өөрөө санаачлан, хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан болон цаашид хийхээр төлөвлөж буй саналаа 2015 оны 12 дугаар сарын 04–ны өдрийн дотор тус хороонд ирүүлнэ үү.

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ШҮҮГЧДИЙН ХОРОО

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: