ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ

2016 оны 01 сарын 04 7880 удаа нээгдсэн

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ,  ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ судалгааны зөвлөмж

Монгол Улсын хувьд Шүүхийн ерөнхий зөвлөл (ШЕЗ) бусад улсын шүүхийн зөвлөлтэй харьцуулахад илүү өргөн эрх мэдэлтэй ба шүүхийн захиргааны бараг бүх эрх мэдлийг дангаар хэрэгжүүлж эсхүл хэрэгжүүлэхэд оролцдог. ШЕЗ нь шүүх эрх мэдэлтэй холбоотой бодлого, шүүхийн менежмент, шүүхийн төсөв, шүүгчийн шалгаруулалт, шүүгчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, шүүгчийн ёс зүй, сахилгатай холбоотой чиг үүрэг, түүнийг дагасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр 2012 оны Шүүхийн тухай багц хуульд заасан. Дээрх нөхцөл байдлыг харгалзан Монгол Улс дахь шүүхийн захиргааны загварын тулгамдсан асуудлыг тоймлон тодорхойлж, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг санал болгох зорилгоор Нээлттэй Нийгэм Форумын дэмжлэгтэйгээр бодлогын судалгаа хийж гүйцэтгэсэн юм. Уг судалгаанд үндэслэн гаргасан бодлогын Зөвлөмжийг энэхүү Бодлогын асуудлаар нийтийн хүртээл болгож байна (Судалгааны дэлгэрэнгүй тайланг www.forum.mn хаягаар орж үзнэ үү.) О.Мөнхсайхан, Г.Цагаанбаатар, Ж.Алтансүх.

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ,  ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ (дэлгэрэнгүй тайлан татаж авах)

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: