Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн саналын тухай

2016 оны 02 сарын 05 9092 удаа нээгдсэн

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ШҮҮГЧДИЙН ХОРООНЫ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр             Дугаар 1/12                 Улаанбаатар хот

 

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Шүүхийн захиргааны тухай хуульд

нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн саналын тухай

 

Шүүгчдийн хорооноос Шүүхийн багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, түүнийг боловсронгуй болгох, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар санал боловсруулж, нийт шүүгчдээр хэлэлцүүлэн нэгтгэн боловсруулсан Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Шүүхийн захиргааны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг (санал) эцэслэн, хууль санаачлах эрх бүхий этгээдэд хүргүүлэх асуудлыг хэлэлцэн Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дэх хэсэг, 59 дүгээр зүйлийн 59.3 дахь хэсгийг тус тус удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

  1. Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Шүүхийн захиргааны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн саналыг хавсралтаар баталж, хууль санаачлах эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэх ажлыг Хуульчдын холбооны Зөвлөл, Ерөнхийлөгч, Тамгын газартай хамтран зохион байгуулахаар тогтсугай.
  2. Тогтоолын биелэлтийг хариуцаж зохион байгуулах, Шүүгчдийн хорооны гишүүдэд мэдээллэх ажлыг хорооны Тэргүүн, мэргэжилтэн нарт даалгасугай.

 

 

ТЭРГҮҮН                               Ц.ЦОГТ

Танилцуулга (файл татаж авах)

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн Үзэл баримтлал (файл татаж авах)

ШҮҮГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ (файл татаж авах)

Шүүхийн захиргааны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн Үзэл баримтлал (файл татаж авах)

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ (файл татаж авах)

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: