Санал ирүүлсэн байдлын явц

0000 оны 00 сарын 00 11292 удаа нээгдсэн

Хîëáîîíоос зохион байгуулсаны äàãóó Шүүх шинэтгэлийн хүрээнд УИХ-д өргөн барèãäààä áàéãàà áагц хуулèóäûí òºñºëä òîãòîîñîí õóãàöààíä ãèø¿¿äèéíõýý äóíä õýëýëö¿¿ëýã çîõèîí áàéãóóëæ, õîëáîãäîõ ñàíàëàà èð¿¿ëñýí Áóëãàí, Õîâä, Çàõèðãààíû õýðãèéí äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí Ñàëáàð çºâëºë, òýäãýýðèéí òýðã¿¿í¿¿äýä òàëàðõëàà èëýðõèéëüå.

 

Ñàëáàð çºâëºë¿¿äýýñ èð¿¿ëñýí ñàíàëòàé òà á¿õýí ñàéòûí “Õýëýëö¿¿ëýã” õýñýã ð¿¿ íýâòýð÷ òàíèëöàæ áîëîõîîñ ãàäíà ººðñäèéí ñàíàëàà äàðóé èð¿¿ëýõèéã õ¿ñüå.

 

                                                  ÓÄÈÐÄÀÕ ÇªÂËªË  

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: