Ажлын төлөвлөгөө, тайлан ирүүлэх тухай

2011 оны 12 сарын 21 11095 удаа нээгдсэн

 

                  ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫСАЛБАР ХОРООНЫ ТЭРГҮҮННАРТ

 

        Ажлын төлөвлөгөө,

      тайлан ирүүлэх тухай

 

            Монголын Шүүгчдийн холбоо”-ны Салбар хорооноос 2011 онд хийхээр төлөвлөсөн ажил болон уг төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийнхээ дагуу хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг Удирдах зөвлөл хэлэлцэж, салбар хороо тус бүрийн ажилд үнэлэлт-дүгнэлт өгөх, салбар хороодын сайн туршлагыг нийтийн хүртээл болгож, урамшуулах, мөн 2012 онд Шүүгчдийн холбооноос хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулахтай холбогдуулан дараах материалыг 2011 оны 12 дугаар сарын 25-ны дотор ирүүлнэ үү.

Үүнд:

1.    2011 онд хийхээр төлөвлөсөн ажлын төлөвлөгөө,

2.    2011 онд гүйцэтгэсэн ажлын тайлан,

3.    2011 оны татварын мэдээ /гишүүн 1 бүрээр/,

4.    2012 онд Шүүгчдийн холбооны хийх ажлын төлөвлөгөөнд оруулах санал.

     

Хүндэтгэсэн,

 

ТЭРГҮҮН                                   Б.БАТЦЭРЭН

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: