Мэдээлэл

2020 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр Шүүгчдийн холбооны УЗ-ийн хуралдаан болж дараах асуудлыг хэлэлцсэн болно. Иргэдийн шүүх болон шүүгчдэд хандах хандлагын судалгаа хийгдсэнтэй холбоотой цаашид хийх ажлын төлөвлөгөө Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдийн хүрээнд шүүгчид МХХ-ны гишүүнчлэлтэй байх эсэх талаар явуулсан санал асуулгын дүнг бүх гишүүдэд танилцуулах УДШ-ийн практик судлалын хэлтсээс явуулах […]

Санал асуулгын нэгдсэн дүнгийн тухай

Монголын Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийн дагуу Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдийн хүрээнд шүүгчдийг Монголын Хуульчдын холбооны гишүүнчлэлтэй байхыг дэмжиж байгаа эсэх талаар 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрөөс мөн оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн хооронд шүүгчдийн дунд явуулсан санал асуулга авч дүнг […]

Мэдээлэл

2020 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр Шүүгчдийн холбооны УЗ-ийн хуралдаан болж дараах асуудлыг хэлэлцсэн болно. Иргэдийн шүүх болон шүүгчдэд хандах хандлагын судалгаа хийгдсэнтэй холбоотой цаашид хийх ажлын төлөвлөгөө Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдийн хүрээнд шүүгчид МХХ-ны гишүүнчлэлтэй байх эсэх талаар явуулсан санал асуулгын дүнг бүх гишүүдэд танилцуулах УДШ-ийн практик судлалын хэлтсээс явуулах […]

Санал асуулгын нэгдсэн дүнгийн тухай

Монголын Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийн дагуу Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдийн хүрээнд шүүгчдийг Монголын Хуульчдын холбооны гишүүнчлэлтэй байхыг дэмжиж байгаа эсэх талаар 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрөөс мөн оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн хооронд шүүгчдийн дунд явуулсан санал асуулга авч дүнг […]