“Монгол Улсын Шүүхийн тухай”

“Монгол Улсын Шүүхийн тухай” хуульд өгөх санал: Хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.4 дэх хэсгийг хасах Хуулийн төслийн 6.9-д “шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах” гэж нэмэх. Хуулийн төслийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.9-д “Ерөнхий шүүгчид” гэсний өмнө “тухайн шатны шүүхийн” гэж нэмэх Ерөнхий шүүгчид чөлөө олгохтой холбоотой харилцааг хэрхэн шийдвэрлэхийг хуулийн төслийн 18 […]

Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд шүүгчдийн эрх зүйн байдлын талаар оруулах санал, шүүхэд хандах иргэдийн хандлагыг бодитой болгох, шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахад чиглэсэн ажлын талаар тухайлсан санал,

а/ хуулийн төслийн 20.1. Шүүгчдийн зөвлөлд бүх шүүгч нар оролцох б/ Шүүгчийн ажил, албан тушаалыг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд цалингийн 50%-иас доошгүй цалин хөлсийг сар бүр шүүгчид олгож байхаар төсөлд оруулах в/ шүүгчийн туслах шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар ажиллах хүмүүст Төрийн албан тухай хуулийн төрийн албан хаагчийн “Дэс түшмэл ТЗ-6”-ээс дээш зэрэг дэвтэй байх шалгуур тавьдаг […]

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн салбар хороо

Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд шүүгчдийн эрх зүйн байдлын талаар оруулах санал, шүүхэд хандах иргэдийн хандлагыг бодитой болгох, шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахад чиглэсэн ажлын талаар тухайлсан санал, а/ хуулийн төслийн 20.1. Шүүгчдийн зөвлөлд бүх шүүгч нар оролцох б/ Шүүгчийн ажил, албан тушаалыг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд цалингийн 50%-иас доошгүй цалин хөлсийг […]

Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ч.Оюунсайхан

“Монгол Улсын Шүүхийн тухай” хуульд өгөх санал: Хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.4 дэх хэсгийг хасах Хуулийн төслийн 6.9-д “шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах” гэж нэмэх. Хуулийн төслийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.9-д “Ерөнхий шүүгчид” гэсний өмнө “тухайн шатны шүүхийн” гэж нэмэх Ерөнхий шүүгчид чөлөө олгохтой холбоотой харилцааг хэрхэн шийдвэрлэхийг хуулийн төслийн 18 […]