Мэдээлэл

Тус холбоонд гэрээгээр ажиллаж буй буй мэргэжлийн зөвлөхөөс Судалгааны дэд хороо болон ОНХА-ын хэсгийн гишүүдтэй хийх уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2021 оны 03 сарын 22-ны өдрийн 17:30 цагт зайнаас /zoom/ зохион байгуулахаар товлож байна. Уулзалтаар дэд хороодоос хийх ажлын төлөвлөгөө, тэдгээр ажлын агуулга зорилгыг танилцуулж, гишүүдийг хэсэг бүлэг болгон хуваарилах тул салбар зөвлөлийн тэргүүн болон гишүүн-шүүгч нар […]

Уулзалт хэлэлцүүлгийн мэдээлэл

Тус холбоонд гэрээгээр ажиллаж буй буй мэргэжлийн зөвлөхөөс Судалгааны дэд хороо болон ОНХА-ын хэсгийн гишүүдтэй хийх уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2021 оны 03 сарын 22-ны өдрийн 17:30 цагт зайнаас /zoom/ зохион байгуулахаар товлож байна. Уулзалтаар дэд хороодоос хийх ажлын төлөвлөгөө, тэдгээр ажлын агуулга зорилгыг танилцуулж, гишүүдийг хэсэг бүлэг болгон хуваарилах тул салбар зөвлөлийн тэргүүн болон гишүүн-шүүгч нар […]