Монгол улсын шүүхийн 2021 оны 1 дүгээр улирлын шүүн таслах ажиллагааны нэгдсэн дүн мэдээ

Монгол Улсын шүүх 2021 оны 1 дүгээр улиралд 21330 хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэсэн байна. Монгол улсын анхан шатны шүүхүүд эрүүгийн 2830, иргэний 10452, захиргааны 419, зөрчлийн 5494 нийт 19195 хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэсэн байна. Анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг 363 хэргээр буюу 11.4 хувиар, иргэний хэрэг 2457 хэргээр буюу 19 хувиар тус тус […]

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч гишүүнд нэр дэвших тухай хүсэлт хүлээн авч байна.

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.1, 77, 95 дугаар зүйлд Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч гишүүнийг Нийт шүүгчийн чуулганаас нийтээрээ, чөлөөтэй, тэгш, шууд сонгох эрхийн үндсэн дээр олонхын саналаар сонгохоор, Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд Нийт шүүгчийн чуулганыг Монгол Улсын шүүхийн тухай […]

Нийт шүүгчийн чуулганы товыг тогтоов

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 20 дугаар зүйлийн 20.1-д “Бүх шатны шүүхийн шүүгчээс бүрдсэн хуралдаан /цаашид “Нийт шүүгчийн чуулган” гэх/-ыг хоёр жил тутам зохион байгуулна.”, 20.9-д “Нийт шүүгчийн чуулганыг Улсын дээд шүүхийн Зөвлөгөөнөөс сонгосон хоёр, нийслэлийн эрүү, иргэний болон захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Зөвлөгөөн тус бүрээс сонгосон нэг, дүүргийн анхан шатны […]