ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

2021.11.03. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2021.08.13-ны өдрийн 107 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн боловсруулсан “Шүүгч, түүний гэр бүлийн гишүүний амь нас, эрүүл мэндэд аюул занал учрах нөхцөл үүссэн үед хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх журам”-ын төсөлд санал авах тухай ШЕЗ-ийн даргын 2021.11.01-ний өдрийн 01/958 тоот албан бичгийг ирүүлжээ.             Тус журмыг Шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-д […]