Монголын шүүгчдийн холбооны Сэлэнгэ аймаг дахь салбар  хорооноос мэдээлж байна

      Монголын шүүгчдийн холбооны 2023 оны 07 сарын 23-ны  өдрийн 22 дугаартай  Хүсэлт хүргүүлэх тухай албан бичгийн дагуу  тус салбар хороо нэгжүүд нь МШХ-оос ирүүлсэн  7 төрлийн постерийг  Шүүхийн иргэдэд үйлчлэх  хэсэг буюу Мэдээлэл лавлагааны хэсэг, иргэд  хэргийн оролцогч нарын  үйлчлүүлдэг хэсэг, шүүгчийн туслахын өрөө, хэрэгтэй танилцах өрөө зэрэгт тус тус байршуулжээ.   […]