70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

Румын Улсын Шүүгчдийн холбооноос ирүүлсэн мэдээлэл

Румын Улсын Шүүгчдийн холбооноос ирүүлсэн мэдээлэл 

Коронавирусын тархалтын үед Румын улсад хууль сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд авч хэрэгжүүлж  буй арга хэмжээний талаар

Румын улсын Ерөнхийлөгч 2020 оны 3-р сарын 16-ны өдрийн 195 тоот зарлигийн дагуу Румын улсын бүх нутаг дэвсгэр дээр 2020 оны 3-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 30 хоногийн хугацаанд онц байдал тогтоов. тогтоолоор заасан нөхцөл, болзол бүхий иргэний зарим эрхийг хязгаарласан.

I. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон арга хэмжээ

Онц байдал үүссэн үед Румынийн шүүхүүд онцгой яаралтай тохиолдолд хэрэгжүүлсээр байна. Эдгээр тохиолдолд шүүх боломжтой бол шүүх хурлыг видеоконференцээр явуулж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны баримт бичгийг факс, и-мэйл болон бусад баримтаар дамжуулж, баримт бичгийн текст болон бусад мэдээллээр дамжуулж болно. хүлээн авсан тухай баталгаа.

Яаралтай яаралтай гэж тодорхойлсон хэргүүдийн жагсаалтыг уг тогтоолд заасны дагуу холбогдох шүүхүүд (Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх, давж заалдах шатны шүүхүүд) тогтоосон бөгөөд Магистрын дээд зөвлөл нь нэгдсэн практикийг хангах зорилгоор удирдамж өгөх болно. Байна. Магистратурын дээд зөвлөл, шийдвэрээр. 2020 оны 3-р сарын 24-ний өдрийн 417 дугаар зүйлд шүүхийн шийдвэрийг түдгэлзүүлэхгүй байх шалтгааныг зааж өгсөн бөгөөд үүнд насанд хүрээгүй хүүхдийг хамгаалах, албадан гүйцэтгүүлэх тогтоол, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, шүүхийн шийдвэрийн биелэлтийг түдгэлзүүлэх хүсэлт, бусад хүсэлт орсон болно. онцгой байдлын талаар онцгой нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх болно.

Яаралтай гэж үзсэн хэргүүдийг хурдан шуурхай шийдвэрлэх зорилгоор Онцгой байдлын ерөнхий хорооны шийдвэрээр тогтоосон ариун цэврийн сахилгын дүрмийг харгалзан шүүх богино хугацааг тогтоож, нэг өдрөөс нөгөөдөх, эсвэл хуралдааныг хойшлуулж болно. талуудын эсвэл албан ёсны албан тушаалтны хүсэлтээр.

Яаралтай гэж үзээгүй хэргүүдийн хувьд шүүхийн тогтоолыг бүхэлд нь түдгэлзүүлж, процедурын баримт бичиг шаардахгүй. Онцгой байдал 10 хоногийн дотор дуусах үед тэдгээр нь автоматаар дахин эхэлж, туршилтын хугацааг товлох арга хэмжээ авах бөгөөд шинэ өдөр шүүх хуралдаанд талууд дуудагдана. Онцгой байдал үүсээгүй, онц байдал тогтоосон өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байгаа тохиолдолд давж заалдах гомдлыг хүлээн авах хугацаа тасалдаж, онц байдал тогтоосон өдрөөс эхлэн шинэ хугацаатай байх болно. Байна.

Хууль тогтоомжид заасан эрүүл мэндийн дүрмийг дагаж мөрдөх боломжтой тохиолдолд л албадлагын үйл ажиллагаа үргэлжилнэ. Иргэний бусад хэргийн шүүх хуралдааныг Онцгой байдлын үед бүхэл бүтэн хуулиар ажилласнаар түдгэлзүүлэх бөгөөд энэ нь Урлагийн дагуу түдгэлзүүлэхээр захиалсан процедурын баримт бичгийг боловсруулах шаардлагагүй болно. 42 пар. (6) тогтоол. Яаралтай бус иргэний хэргийн шүүх хуралдааныг албан ёсоор эхлүүлэх бөгөөд онц байдал дуусгавар болсон өдрөөс хойш 10 хоногийн дотор шүүх хуралдааны товыг тогтоож, талуудыг дуудахаар холбогдох арга хэмжээг авна.

II. Эрүүгийн хэргийг мөрдөн байцаах, дүгнэлт хийх арга хэмжээ

Эрүүгийн мөрдөн байцаалтын ажиллагааг зөвхөн тогтоолд заасан болон прокуророос яаралтай хэлэлцсэн хэргүүдээс урьдчилан сэргийлэх болно: урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахаар санал болгосон буюу санал болгосон, хохирогч, гэрчийг хамгаалахтай холбоотой хэргүүд, эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа. хохирогч насанд хүрээгүй хүмүүс; цаг алдалгүй нотлох баримтыг олж авах, сэжигтэн / шүүгдэгчийг баривчлах, урьдчилсан сонсгох ажиллагаа явуулах; улсын онц байдал тогтоох зорилгоор яаралтай хэрэг үүсгэсэн хэргүүд, мөн прокуророор хэлэлцсэн бусад яаралтай хэрэг.

Урьдчилан сэргийлэх танхимын болон шүүх хуралдааны үйл ажиллагааг онц байдал тогтоосон үед түдгэлзүүлнэ, үүнд: урьдчилсан шатны шүүхийн шүүгч буюу шүүхээс тогтоосон яаралтай хэрэг, тогтоолд заасан хэргүүд (онц ноцтой зөрчлүүд, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, хөрөнгө хураахтай тэмцэх арга хэмжээ, олон улсын шүүхийн хамтын ажиллагаа, хохирогч, гэрчийг хамгаалах арга хэмжээ, эмнэлгийн аюулгүй байдлын арга хэмжээ, үндэсний аюулгүй байдал, терроризм, мөнгө угаах гэмт хэрэг гэх мэт).

Шийдвэр гаргах хугацаа, гомдол гаргах, шийдвэр гаргах хугацаа тасалдаж байна. Эрүүгийн хэрэгт давж заалдах гомдол гаргах хугацаа хязгаарлагдмал байна (Тогтоолд заасны дагуу ядарсан хэргийг эс тооцвол). Онц байдал дуусмагц ижил хугацааны шинэ хугацаа эхэлнэ. Онцгой байдлын үед эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны ажиллагаа явуулаагүй, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааг зогсоох тохиолдолд эрүүгийн хариуцлагын хөөн хэлэлцэх хугацааг түдгэлзүүлдэг.

Эрх чөлөөгөөрөө хасагдсан иргэдийн сонсголыг видео хурлаар явуулна. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад хураагдсан хөдлөх эд хөрөнгийг зарах олон нийтийн тендерийг түдгэлзүүлж байна. Эрүүгийн хэрэгт хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны баримт бичгийг цахим шуудангаар дамжуулахыг зөвшөөрнө гэж үзэж байгаа бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд шүүхийн байгууллагууд баримт бичгийн харилцаа холбооны и-мэйл хаягийг утсаар яаралтай авах болно.

Хоригдлууд болон баривчлагдсан хүмүүсийн тодорхой эрх эдлэх эрхийг түдгэлзүүлж, утсаар болон онлайн ярилцах хугацаа нэмэгдсэн байна.

III. Коронавирусын үеийн практик жишээ

Энэ хугацаанд шүүгчид үйл ажиллагаанаас чөлөөлөгдөхгүй, харин эсрэгээр үлдсэн хувьцааг гаргаж, хүчин чармайлт нь өдөр бүр, гэрээсээ илүү хийгддэг, зөвхөн шүүхийн ээлжит хуралдаанууд л дутагдаж байна.

Румын Шүүгчдийн форумын холбоо нь Румын улсын Шүүхийн дээд зөвлөл, Хууль зүйн яам, Харилцаа холбооны тусгай алба, бүх шүүхээс Румынын шүүхүүдийг өргөн цар хүрээтэй, хурдан дижиталчлал хийхийг хүсчээ.

2020 оны 3-р сарын 27-ны өдөр Тимишоараагийн давж заалдах шатны шүүх WhatsApp дээр хулгай, сэжигтэй, коронавирусын халдвар авсан байж болзошгүй хэргийг шалгаж, баривчилгаа бохирдуулахгүйн тулд түүнийг эмнэлэгт шүүхийн хяналтад оруулав.

Шинэ коронавирусын тахлын эсрэг тэмцэх арга хэмжээний хүрээнд Дээд шүүхийн хоёр алба байрлаж байгаа байршлуудаас уг хуулийг ашиг сонирхлын үүднээс давж заалдах гомдлыг бүрэн хангах зорилгоор 2020 оны 3-р сарын 30-ны өдрийн хуралдаануудыг видеоконференцийн нөхцөлд зохион байгууллаа. Кассаци ба шударга ёсны шүүхүүд. Уг системийг дээд шүүхийн мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүд хэрэгжүүлсэн бөгөөд ямар ч техникийн асуудалгүйгээр ажилладаг байв. 2020 оны 3-р сарын 30-ны өдөр Дээд шүүхийн Ерөнхийлөгч, хэсгийн дарга нар, нийт 67 шүүгч, шүүхийн өөр өөр хэсгүүдийн гишүүд оролцсон гэх мэдээллийн дээд шатны шүүх Кассын болон шударга ёсны шүүхэд нэхэмжлэл гаргажээ. үүнд магистр, туслах магистр, Төрийн яамны төлөөллийг нэмж оруулсан болно.

Мэдээлэл бэлтгэсэн шүүгч Драго Калин

Сэтгэгдэл бичих

Румын Улсын Шүүгчдийн холбооноос ирүүлсэн мэдээлэл