Баянхонгор аймгийн шүүгч Д.Батцэнгэлийн Монгол улсын Шүүхийн тухай хуулийн төсөлд өгөх санал

  Баянхонгор   Монгол улсын Шүүхийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.1-д заасан шүүгчийн мэргэжлийн хариуцлагын зөрчил гэх заалтын “шүүгч хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журам болон хуулийн тодорхой заалтыг ноцтой зөрчсөн, хуулийг илтэд буруу хэрэглэсэн бол тухайн шүүгчийн  мэргэшлийн түвшин, ажил хэргийн чадварт дүгнэлт гаргуулахаар давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх бүрэлдэхүүн тогтоол гаргаж мэргэшлийн […]